ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МАТЕРИК


Юридические услуги
   Юридические услуги    Бухгалтерские услуги    Контакты

Новости
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ ВПЕРВЫЕ БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ АКЦИЯ (в поддержку малого и среднего бизнеса) ...

 
   Всё о регистрации
  
Вимоги до змісту установчих документів
 
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 
Стаття 57
 
 Установчі документи
1.  Установчими документами суб'єкта господарювання є  рішення про  його  утворення  або  засновницький  договір,  а  у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.
 
2. В   установчих   документах   повинні    бути    зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності,  склад  і компетенція його органів управління, порядок прийняття   ними   рішень,  порядок  формування  майна,  розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.
( Частина друга статті 57 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 2452-ІV ( 2452-15 ) від 03.03.2005)
 
3. У   засновницькому   договорі   засновники  зобов'язуються утворити  суб'єкт  господарювання,  визначають  порядок   спільної діяльності  щодо його утворення,  умови передачі йому свого майна, порядок  розподілу  прибутків  і  збитків,  управління  діяльністю суб'єкта  господарювання  та  участі в ньому засновників,  порядок вибуття та входження  нових  засновників,  інші  умови  діяльності суб'єкта господарювання,  які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.
 
4. Статут суб'єкта господарювання повинен  містити  відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок  утворення  статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і  збитків,  про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші  відомості,  пов'язані  з особливостями організаційної форми суб'єкта  господарювання,  передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.
Положенням визначається господарська компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб'єктів у випадках, визначених законом. (Частина  четверта  статті  57  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 2452-ІV ( 2452-15 ) від 03.03.2005)
 
5. Статут    (положення)   затверджується   власником    майна (засновником)  суб'єкта  господарювання  чи  його  представниками, органами або іншими суб'єктами відповідно до закону.
 
Стаття 82
 
 Установчі документи господарського товариства
 
1. Установчим  документом  повного  товариства і командитного товариства  є   засновницький   договір.   Установчим   документом акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю є статут.
 
2. Установчі  документи  господарського  товариства   повинні містити   відомості  про  вид  товариства,  предмет  і  цілі  його діяльності,  склад засновників та учасників,  склад і  компетенцію органів  товариства  та  порядок прийняття ними рішень,  включаючи перелік питань,  з яких необхідна кваліфікована більшість  голосів,  інші відомості,  передбачені статтею 57 цього Кодексу.
 
3.  Статут акціонерного товариства,  крім зазначених у частині другій цієї статті відомостей, повинен містити також відомості про види   акцій,   що   випускаються,    їх  номінальну    вартість, співвідношення акцій різних видів,  кількість акцій,  що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій.
 
4.  Статут  товариства  з  обмеженою  відповідальністю,    крім відомостей,  зазначених  у  частині  другій  цієї статті,  повинен містити відомості про розмір часток кожного з  учасників,  розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.
Статутом може бути встановлено порядок визначення розміру часток учасників залежно від зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткових внесків учасників.
 
5.  Засновницький  договір  повного  товариства і командитного товариства,  крім відомостей,  зазначених у  частині  другій  цієї статті, повинні визначати розмір частки кожного з учасників, форму їх участі у справах товариства,  розмір,  склад і порядок внесення ними   вкладів.  Стосовно  вкладників  командитного  товариства  в засновницькому  договорі вказуються  тільки  сукупний  розмір  їх часток у майні товариства та розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
 
6.  Найменування  господарського  товариства  повинно  містити зазначення  виду  товариства,  для  повних товариств і командитних товариств  -  прізвища (найменування)  учасників  товариства,  які несуть додаткову  відповідальність  за  зобов'язаннями  товариства усім своїм майном,  а також інші необхідні відомості. Найменування господарського   товариства   не   може  вказувати  на  належність товариства  до  органів  державної  влади  чи  органів   місцевого самоврядування.
 
7. До установчих документів можуть бути включені також відомості щодо інших умов діяльності господарського товариства, які не суперечать закону. Якщо в установчих документах не вказано строк діяльності господарського товариства, воно вважається створеним на невизначений строк.До установчих документів можуть бути включені також відомості щодо інших умов діяльності господарського товариства, які не суперечать закону. Якщо в установчих документах не вказано строк діяльності господарського товариства, воно вважається створеним на невизначений строк.
 
8.  Установчі    документи    господарського    товариства   у передбачених  законом  випадках  погоджуються  з   Антимонопольним комітетом України.
 
9.  Порушення  встановлених  цією  статтею  вимог  щодо змісту установчих документів господарського товариства  є  підставою  для відмови у його державній реєстрації.
 
 
 
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 
Стаття 88
Вимоги до змісту установчих документів
1. У статуті  товариства  вказуються  найменування  юридичної особи,  органи управління  товариством,  їх  компетенція, порядок прийняття  ними  рішень,  порядок вступу до товариства та виходу з нього,  якщо  додаткові  вимоги щодо змісту статуту не встановлені цим Кодексом або іншим законом.
 
2. У   засновницькому   договорі   товариства    визначаються зобов'язання  учасників  створити товариство,  порядок їх спільної діяльності щодо його створення,  умови передання товариству  майна учасників,   якщо  додаткові  вимоги  щодо  змісту  засновницького договору не встановлені цим Кодексом або іншим законом.
 
3.  В  установчому   акті   установи   вказується   її   мета, визначаються   майно, 
яке  передається  установі,  необхідне  для досягнення цієї  мети,  структура  управління  установою.  Якщо  в установчому  акті,  який міститься у заповіті,  відсутні окремі із зазначених  вище  положень,  їх  встановлює  орган,  що   здійснює державну реєстрацію.
(Стаття  88  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 2452-І/ ( 2452-15 ) від 03.03.2005 )
  
Стаття 143
Статут товариства з обмеженою відповідальністю
1. Установчим    документом    товариства     з     обмеженою відповідальністю є статут.
Статут товариства з обмеженою відповідальністю крім відомостей, передбачених статтею 88 цього Кодексу, має містити відомості про: розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника; склад та компетенцію органів управління і порядок прийняття ними рішень; розмір і порядок формування резервного фонду; порядок передання (переходу) часток у статутному фонді.
 
2. Статут  товариства  з  обмеженою відповідальністю зі всіма наступними змінами зберігається в  органі,  що  здійснив  державну реєстрацію товариства, і є відкритим для ознайомлення.
 
 
ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА»
 
Стаття 4 Установчі документи товариства
Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту, повне і командитне товариство - установчого договору. Установчі документи товариства у випадках, передбачених чинним законодавством, погоджуються з Антимонопольним комітетом України. (Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N82/95-ВР від 02.03.95 )
Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства. ( Частина друга статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3095-ІІІ ( 3095-14 ) від 07.03.2002 )( 3095-14 ) від 07.03.2002. Установчі  документи  повинні  також    містити    відомості, передбачені статтями 37, 51, 65, 67 і 76 цього Закону.
Відсутність зазначених відомостей в установчих документах є підставою для відмови у державній реєстрації товариства.
До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України.
 
Стаття 37. Зміст статуту акціонерного товариства
Статут акціонерного товариства, крім відомостей, вказаних у статті 4 цього Закону, повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року. (Стаття 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 769/97-ВР від 23.12.97 )
 
  
Стаття 51. Особливості змісту установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю
Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім відомостей, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.
Зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному фонді, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено установчими документами.
 
Стаття 65. Поняття товариства з додатковою відповідальністю
Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеска кожного учасника.
Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.
До товариства з додатковою відповідальністю застосовуються норми статей 4, 11, 52-64 цього Закону з урахуванням особливостей, передбачених даною статтею.
 
Стаття 67. Зміст установчого договору про повне товариство
Установчий договір про повне товариство, крім умов, передбачених статтями 4 і 66 цього Закону, повинен визначати розмір частки кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення вкладів, форму їх участі у справах товариства.
 
Стаття 76. Зміст установчого договору про командитне товариство
Установчий договір про командитне товариство, крім умов, передбачених статтею 4 цього Закону, повинен включати розмір часток кожного з учасників з повною відповідальністю, розмір, склад і порядок внесення ними вкладів, форму їх участі у справах товариства.
В установчому договорі стосовно вкладників вказуються тільки сукупний розмір їх часток у майні товариства, а також розмір, склад і порядок внесення ними вкладів.
 
Юридичним особам

Разработка 3www.com.ua.
тел.: 044-222-76-37
моб: 098-665-45-57
04053, Киев. ул. Сечевых стрельцов, 32-38
Email: materik.r.n@gmail.com, materik.ua@gmail.com
карта сайта      Полезные статьи
Партнеры:    Светильники